Opłaty w naszym żłobku

 1. Koszty utrzymania dziecka w żłobku stanowią:
  1. dotacja celowa z programu „Maluch+” przyznawana na rok kalendarzowy,
  2. wpłaty rodziców
 2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w żłobku, pomniejszonych o wysokość dotacji w ramach programu „Maluch”.
 3. Miesięczny koszt utrzymania dziecka od września 2019 wynosi 670 zł.
  1. KOSZTY TE SĄ POMNIEJSZONE O DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 100 ZŁ Z RESORTOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO 3 LAT „MALUCH+2019” NA OBNIŻENIE PRZEZ PAŃSTWA PŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU.
  2. KOSZTY PONOSZONE PRZEZ RODZICÓW TO :
   CZESNE 450 ZŁ + STAWKA ŻYWIENIOWA 6 ZŁ ZA KAŻDY DZIEŃ (miesięcznie około 570 zł)
 4. Opłata stała nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za wyżywienie obejmuje koszty produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków zgodnie z normami żywienia i ustalonym jadłospisem.
 6. Miesięczne koszty żywienia oblicza się mnożąc ilość dni roboczych w danym miesiącu przez stawkę żywieniową.
 7. Dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi poprzez pomniejszenie należnej kwoty w następnym miesiącu w zależności od ilości dni nieobecności dziecka w żłobku w minionym miesiącu.
 8. Żłobek prowadzi żywienie w zakresie trzech posiłków: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
 9. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na bankowy rachunek żłobka
 10. Od opłat wnoszonych po wyżej ustalonym terminie zapłaty, naliczane będą ustawowe odsetki.